مرحله 3 (حمل و نصب پله) : در نهایت پله ها به محل مورد نظر حمل و توسط تکنسین های مجموعه نصب و اجرا می شود.
مرحله 2 (ساخت پله) :  پس از عقد قرارداد و تکمیل پلان های طراحی ، پله ها تحت نظر مهندسین مجرب ساخته می شود.
مرحله 1 : در ابتدا متخصصین مربوطه اندازه گیری های مورد نیاز را انجام داده و چند پیش طرح مطابق با سلیقه مشتری ارائه می دهند.
Basic RGB

جدیدترین مطالب