مرحله 3 (حمل و نصب پله) : در نهایت پله ها به محل مورد نظر حمل و توسط تکنسین های مجموعه نصب و اجرا می شود.
مرحله 2 (ساخت پله) :  پس از عقد قرارداد و تکمیل پلان های طراحی ، پله ها تحت نظر مهندسین مجرب ساخته می شود.
مرحله 1 : در ابتدا متخصصین مربوطه اندازه گیری برداری را انجام داده و سپس چند پیش طرح مطابق با سلیقه ی مشتری ارائه می دهد.

کیان پله اهواز

بزرگترین سازنده پله های پیچ در استان خوزستان