شماره تماس: 09166228323

پله های فرار

به پله های فلزی که در ساختمان های بیش از ۵ طبقه الزامی است و به صورت پله خارجی اجرا شود گفته می شود.