شماره تماس: 09166228323 - 09165265638

پله های فرار

به پله های فلزی که در ساختمان های بیش از ۵ طبقه الزامی است و به صورت پله خارجی اجرا شود گفته می شود.