شماره تماس: 09166228323

پروژه های ما:

پله شمشیری

پله شمشیری

پله‌ها از تیرهایی ساخته شده‌اند که هر کدام دارای دو شکست هستند.

پله باکسی

پله باکسی

پله ای که در دو طرف کف پله ها باکس اجرا شده است

پله سازه میانی

پله سازه میانی

شاسی پله زیر آن قرار می گیرد.

پله کنسولی

پله کنسولی

پله کنسولی از متریال فلزی ورقی تشکیل میشود

پله شمشیری

پله اسپیرل

حالت قوسی و مارپیچ دارند

پله ستون فقراتی

پله های خاص

بدون ستون و یا پایه در هوا معلق است

پله تیرآهنی

پله تیرآهنی

ساختار اصلی پله بر اساس دو تیرآهن نبرد شده ساخته می شود.

پله فرار

پله فرار

خارج از ساختمان و مارپیچ اجرا می شود