پروژه های راه پله ورقی

پله ورقی (یا دو محور ورق) با نام پله شمشیری نیز شناخته میشود.این نوع پله ها به دلیل ساختاری که دارند میتوان از ورق Z، ورق U، و پروفیل در ساخت پلکان آن استفاده نمود.

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای سرادی پور

محل اجرا:ماهشهر

پوشش کف پله و نرده چوبی می باشد

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای محمودی

متریال پله:کف پله باکسU

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای بختیاری 

متریال پله:کف پله از ورق

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای درخشان
متریال پله:پوشش کف پله ها و نرده راه پله از چوب

باکسی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای درخشانی

متریال پله:پوشش چوبی کف پله و نردها 

محل اجرا:دزفول

پله ورقی

مشخصات

پروژه تجاری آقای حکیمی

متریال پله:پوشش کف پله از چوب

پله ورقی

مشخصات

جنس کف پله : MDF 

پروژه آقای کتانی

راه پله ورقی
راه پله ورقی دومحوره

مشخصات

پروژه آقای سعیدی

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

پروژه راه پله ورقی
پروژه راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای رشید پور

متریال پله:پوشش چوبی کف پله و نردها استیل