پروژه های راه پله سازه میانی

پله سازه میانی

مشخصات

پروژه تجاری آقای صفی زاده

محل اجرا:اهواز

متریال پله:کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه منزل مسکونی آقای ساکی

کف پله سنگ

نرده استیل

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای زارعی

متریال پله:کف پله سنگ و نرده راه پله استیل

راه پله سازه میانی

مشخصات

اجرا شده درمنزل مسکونی آقای ممبینی

نرده فرفوژه

کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه اداری(بانک)

متریال پله:کف پله چوب و نرده راه پله استیل

10030311 پله سازه میانی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای مکوندی

متریال پله:روکش پله و نرده کامل چوب

21299852 راه پله سازه میانی

مشخصات

پله سازه میانی آقای عبدالخانی 

متریال پله:کف پله چوب  نرده : استیل وچوب 

26750795 step

مشخصات

پروژه سازه میانی آقای چیت ساز
کف پله سنگ
نرده استیل 
 

راه پله سازه میانی کیان پله
راه پله سازه میانی کیان پله

مشخصات

پروژه سازه میانی
کف پله چوب
نرده چوب

راه پله سازه میانی کیان پله
راه پله سازه میانی کیان پله

مشخصات

پروژه سازه میانی آقای ناطق
کف پله چوب
نرده چوب و فرفوژه