پروژه های انجام شده

پله تیرآهنی

راه پله تیر آهنی

راه پله ورقی

راه پله ورقی

 

پله کنسول

راه پله کنسول

پله اسپیرال

راه پله اسپیرال

سازه میانی دو محور

پله خاص(ترکیبی)

 

 

52658102

راه پله فرار

 

 

پله باکسی

راه پله باکسی

 

 

04f17799003d4cc9a6548f9d4a7dd9ec

راه پله سازه میانی