شماره تماس: 09166228323

اصول اجرایی قالب بندی راه پله

        قالب بندی در راه پله به دو صورت قالب بندی کف پله و قالب بندی پیشانی پله صورت می گیرد.

برای قالب بندی کف پله ابتدا چهارتراش ها را به صورت اصلی و فرعی در فواصل بین تیرهای راه پله قرار داده سپس تخته سه لایی ها را در ابعاد مختلف بریده و بر روی چهارتراشها و تیرهای پله مستقر می کنند و در انتها برای جلوگیری از چسبیدن بتن به قالبها، سطح قالب هارا آغشته به گازوئیل یا روغن سوخته می کنند.

بعد از قالب بندی کف پله ها آرماتور های کف پله را با آرماتور های به قطر 10 میلیمتر اجرا می کنند.سپس با مشخص کردن خط پله توسط نقشه بردار آرماتور های دست انداز پله اجرا می شود در انتها هم تخته سه لایی آغشته به گازوئیل به صورت عمودی در جلوی پله به عنوان قالب پیشانی پله قرار می گیرد.

بعد از قالب بندی و آرماتوربندی عملیات بتن روی پله انجام می شود. بتن پله به ضخامت 10 سانتی متر در تمام سطح پله اجرا می شود

قالب بندی پله
قالب بندی پله