پروژه های راه پله ورقی

پله ورقی (یا دو محور ورق) با نام پله شمشیری نیز شناخته میشود.این نوع پله ها به دلیل ساختاری که دارند میتوان از ورق Z، ورق U، و پروفیل در ساخت پلکان آن استفاده نمود.

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای سرادی پور

محل اجرا:ماهشهر

پوشش کف پله و نرده چوبی می باشد

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای محمودی

متریال پله:کف پله باکسU

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای بختیاری 

متریال پله:کف پله از ورق

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای درخشان
متریال پله:پوشش کف پله ها و نرده راه پله از چوب

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

پله ورقی

مشخصات

پروژه تجاری آقای حکیمی

متریال پله:پوشش کف پله از چوب

پله ورقی

مشخصات

جنس کف پله : MDF 

پروژه آقای کتانی

باکسی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای درخشانی

متریال پله:پوشش چوبی کف پله و نردها 

محل اجرا:دزفول