پروژه های راه پله ورقی

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای سرادی پور

محل اجرا:ماهشهر

پوشش کف پله و نرده چوبی می باشد

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای محمودی

متریال پله:کف پله باکسU

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای بختیاری 

متریال پله:کف پله از ورق

راه پله ورقی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای درخشان
متریال پله:پوشش کف پله ها و نرده راه پله از چوب

92e957c208fc42cdbb18284cbe90f67a

مشخصات

پروژه تجاری آقای حکیمی

متریال پله:پوشش کف پله از چوب

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

راه پله ورقی

مشخصات

روکش پله :روکش پله چوب کامل 

جنس نرده :چوب 

باکسی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای تکمیلی

متریال پله:پوشش چوبی کف پله و نردها