پروژه های راه پله سازه میانی

پله سازه میانی

مشخصات

پروژه تجاری آقای صفی زاده

محل اجرا:اهواز

متریال پله:کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه منزل مسکونی آقای ساکی

کف پله سنگ

نرده استیل

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه مسکونی

متریال پله:کف پله سنگ و نرده راه پله استیل

 

راه پله سازه میانی

مشخصات

اجرا شده درمنزل مسکونی آقای ممبینی

نرده فرفوژه

کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه اداری(بانک)

متریال پله:کف پله چوب و نرده راه پله استیل