پروژه های راه پله سازه میانی

پله سازه میانی

مشخصات

پروژه تجاری آقای صفی زاده

محل اجرا:اهواز

متریال پله:کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه منزل مسکونی آقای ساکی

کف پله سنگ

نرده استیل

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای زارعی

متریال پله:کف پله سنگ و نرده راه پله استیل

راه پله سازه میانی

مشخصات

اجرا شده درمنزل مسکونی آقای ممبینی

نرده فرفوژه

کف پله سنگ

راه پله سازه میانی

مشخصات

پروژه اداری(بانک)

متریال پله:کف پله چوب و نرده راه پله استیل

10030311 پله سازه میانی

مشخصات

پروژه مسکونی آقای مکوندی

متریال پله:روکش پله و نرده کامل چوب

21299852 راه پله سازه میانی

مشخصات

پله سازه میانی آقای عبدالخانی 

متریال پله:کف پله چوب  نرده : استیل وچوب 

26750795 step

مشخصات

پروژه سازه میانی آقای چیت ساز
کف پله سنگ
نرده استیل